மின்னஞ்சல்:  hindutemple-assen@hotmail.com 
முகபுத்தகம்:  templeassen@facebook.com